| Afdrukken |

Organogram 

 

Het organogram van ons centrum heeft vorm gekregen in de loop van het jaar 2003. Dit organogram, de samenstelling van de geledingen, de leden en de manier van werken is toe aan een evaluatie en eventuele bijsturing. Het bestuur van het CLB is een onafhankelijke VZW, die los staat van andere organisaties of structuren.
Het bestuur bestaat uit leden die vertegenwoordiger zijn vanuit een bepaalde organisatie. Het bestuur is samengesteld vanuit twee geledingen: enerzijds de sociale organisaties die aan de basis liggen van de uitbouw van ons centrum en anderzijds vertegenwoordigers vanuit besturen van de scholen waarmee wordt samengewerkt.
Verder is er ook de Centrumraad, die als adviesraad bestaat uit een ruimer aantal geledingen. Het dagelijks bestuur wordt opgenomen door de directeur, die op regelmatige basis met de voorzitter overlegt. De directeur legt verantwoording af op de bestuursvergaderingen. De directeur is zelf geen lid van het bestuur.
Het organogram van het centrum bevat verschillende geledingen.
Er zijn twee delen te onderscheiden in dit organogram: het gedeelte dat het management van het centrum omvat en het gedeelte dat de werking zelf omvat.

Organogram

 

1.Bestuurlijke organogram

Bestuurlijke orgaan

 

  Algemene Vergadering
  De Algemene Vergadering is het eigenlijke bestuursorgaan van de VZW, zoals dit wettelijk ook is voorzien. De leden van het bestuur maken de facto deel uit van de Algemene Vergadering

   

  Raad van Bestuur
  Samengesteld uit twee geledingen: enerzijds een vertegenwoordiging van het sociale middenveld, anderzijds een vertegenwoordiging van de scholen

   

  LOC (lokaal onderhandelingscomité)
  Samengesteld uit twee geledingen: enerzijds een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur en anderzijds een vertegenwoordiging van het personeel

   

  Centrumraad
  Samengesteld uit verschillende geledingen:
  - vertegenwoordigers van het beleid van het centrum
  - vertegenwoordigers van het personeel
  - vertegenwoordigers van de scholen
  - vertegenwoordigers van het sociale middenveld

 

2.Werkingsorganogram

 

Organogram

 

Een deel van het managementniveau (directeur en beleidsstaf) overlapt met het niveau van de werking.
Dit is logisch, aangezien een organisatorische koppeling noodzakelijk is tussen beide niveaus.

 

Directeur
Binnen het aspect van de werking speelt de directeur een centrale rol. Ondanks deze structuur blijft er een groot rechtstreeks contact bestaan tussen directeur en personeel, die ook rechtstreeks bij de directeur terecht kunnen voor hun vragen. In feite zijn er geen hiërarchische tussenniveaus en blijft de directeur ook rechtstreeks aanspreekbaar.

 

Beleidsstaf
De beleidsstaf richt zich op het logistieke aspect van de werking van het centrum. De belangrijkste activiteiten worden vastgelegd in een functiebeschrijving van de beleidsstaf.
Zij bestaan hoofdzakelijk uit:
 • implementatie en bewaking van de correcte uitvoering van de CLB-opdracht
 • advisering van de directeur over het te voeren beleid
 • planning en opvolging van de activiteiten
 • uitwerking en evaluatie van concrete afspraken over procedures en werkwijzen
 • afstemming op elkaar van de werking in basisonderwijs, in secundair onderwijs en medische uitvoering van opdrachten

 

Voor zowel de niveaus (basisonderwijs en secundair onderwijs) als de disciplines (artsen, maatschappelijk werkers, psychopedagogisch werkers en adviseurs, paramedisch werkers en secretariaatsmedewerkers) is er een coördinator, die deel uitmaakt van de beleidsstaf.
De staf bestaat uit volgende personen:
 • directeur: Patrick Lancksweerdt
 • coördinator basisonderwijs & disciplinecoördinator ppc/ppw: Leen Vandeputte
 • coördinator secundair onderwijs & disciplinecoördinator ppc/ppw: Mieke Cappon
 • medisch coördinator & disciplinecoördinator arts: Mieke Van Tornout
 • coördinator kansenbevordering & disciplinecoördinator mw: Vera Vervelghe
 • kwaliteitscoördinator: Lieslot Vandenberghe
 • disciplinecoördinator pmw : Sofie Boonaert
 • directiesecretaris: Ann Deleu

De functie van elk staflid wordt uitgeschreven in een functieprofiel. Zij worden (gedeeltelijk) vrijgesteld van cliëntnabije werking (20%). Om een goede werking van de staf te garanderen volgt de directiesecretaris de vergaderingen van de beleidsstaf als verslaggever.
De leden van de beleidsstaf worden geselecteerd door de Raad van Bestuur voor de duur van minimaal één beleidsperiode.

 

Stuurgroep
De stuurgroep richt zich op de inhoudelijke werking van het centrum.
De belangrijkste activiteiten van de stuurgroep bestaan uit:
 • invulling van inhoudelijke werking op de diverse domeinen
 • opvolging en invulling van behoeften aan inhoudelijke werking
 • opvolging en overleg over de activiteiten van de diverse werkgroepen
 • coördinatie en afstemming van domeinoverstijgende projecten
 • opvolging van deskundigheidsontwikkeling en vormingsplan van het centrum
 • uitwerking van interne vormingsinitiatieven
 • opvolging van de interne werking van de equipes
 • opvolging en coaching van specifieke disciplinegebonden onderwerpen

 

De stuurgroep bestaat uit volgende personen:
 • de volledige staf (met uitzondering van de directiesecretaris)
 • coördinator onderwijsloopbaanbegeleiding: Leen Neirynck
 • coördinator psychologisch en sociaal functioneren: Rika Mahieu
 • coördinator preventieve gezondheidszorg: Merel Van Neste
 • coördinator leren en studeren: Jan Marrannes
 • coördinator buitengewoon onderwijs: Leen Vandeputte

Ook de equipes hebben een coördinator. Die maakt niet noodzakelijk deel uit van de staf of stuurgroep. De stuurgroep is het orgaan dat, samen met de beleidsstaf, de inhoudelijke werking uitbouwt. De stuurgroepleden zijn deskundigen op een bepaald domein of een bepaalde doelgroep. De functie van elk lid van de stuurgroep wordt uitgeschreven in een functieprofiel. Zij worden gedeeltelijk vrijgesteld van cliëntnabije werking (10%). Omdat de inhoudelijke werking logistiek optimaal moet ondersteund worden zijn op de vergaderingen van de stuurgroep ook de leden van de beleidsstaf vertegenwoordigd. De leden van de stuurgroep worden geselecteerd door de directeur voor de duur van minimaal één beleidsperiode.

 

Niveaus
Met “niveau” wordt bedoeld het basisonderwijs (BaO) of het secundair onderwijs (SO). In ons CLB zijn alle cliëntnabije personeelsleden actief in één van beide niveaus. Buitengewoon onderwijs is inbegrepen in deze verdeling (BuBaO is BaO, BuSO is SO). Deze groepen komen op regelmatige tijdstippen bijeen om niveauspecifieke onderwerpen te bespreken en afspraken te maken.

 

Disciplines
Het CLB bestaat uit verschillende ambten waarin men is tewerkgesteld. Deze ambten worden disciplines genoemd. Sommige ambten worden samen gegroepeerd tot één discipline.
We spreken van volgende disciplines:
 • artsen: personeelsleden met het ambt van arts
 • paramedici: personeelsleden met het ambt van paramedisch werker
 • maatschappelijk werkers: personeelsleden met het ambt van maatschappelijk werker
 • psychopedagogen: personeelsleden met het ambt van psychopedagogisch consulent of psychopedagogisch werker
 • secretariaat: personeelsleden met het ambt van medewerker, administratief werker en de directeur

De disciplines komen geregeld samen om materie te bespreken die specifiek gericht is op de taken en verantwoordelijkheden, eigen aan deze ambten. Op regelmatige tijdstippen worden ook nascholingen ingericht, specifiek gericht op één discipline.
Frequent is er ook gezamenlijk overleg van de artsen samen met de paramedici, of met de maatschappelijk werkers samen met de psychopedagogen.

 

Equipes
Binnen het CLB zijn de medewerkers ingedeeld in multidisciplinair equipes. Deze equipes staan als groep in voor de primaire processen in de scholen die gekoppeld zijn aan deze equipe. Een equipe bevat dus de som van de leden van de CLB-teams in die scholen. Er zijn 3 equipes voor het basisonderwijs en 2 equipes voor het secundair onderwijs.
De equipes komen iedere maandagnamiddag samen voor multidisciplinair overleg over casussen van leerlingenbegeleiding en schoolondersteuning.

 

Projecten
Tenslotte zijn er ook nog de projecten. Deze werkgroepen zijn (doorgaans) multidisciplinair samengesteld met als doel bepaalde centrumtaken, verbeterproject of implementaties voor te bereiden en uit te voeren. Ook voor de projectwerking wordt structureel tijd voorzien (binnen de centrumvergaderingen).